Com estan afrontant els docents la crisi de la COVID-19?

Al voltant de 400 docents van participar en una enquesta d'UNICEF Espanya per conèixer la resposta de la comunitat educativa davant la COVID-19
Encuesta

A Espanya, tots els centres educatius estan tancats per la declaració de l'estat d'alarma el passat 14 de març. Des de llavors, 10,3 milions d'estudiants segueixen el procés de formació a través d'Internet.

El confinament a causa de la propagació del coronavirus ha suposat un repte per al sistema educatiu espanyol, com el de tants altres països. Aquí, els gairebé 900.000 professors i professores de les diferents etapes educatives, des d'infantil fins a universitària, s'han hagut d'adaptar el sistema d'aprenentatge en un context que canvia per moments.

Amb la finalitat de conèixer com està afrontant la comunitat educativa espanyola la COVID-19, UNICEF Comitè Espanyol va llançar el passat 25 de març una enquesta per conèixer l'opinió del personal docent. Des de llavors, 390 persones han respost les preguntes plantejades. D'aquesta manera, tot i que l'enquesta no és representativa de la comunitat educativa espanyola (tampoc era el seu propòsit), ens permet extreure algunes conclusions a través de les què orientar recursos, polítiques i accions determinades.

Perfil dels docents

El 96% de les respostes procedeixen de les diferents comunitats autònomes d'Espanya, sent l'altre 4% de països d'Amèrica Llatina, especialment de l'Argentina. Una de cada tres respostes és de professors de secundària, el 30% de primària, el 13% són professors d'educació infantil, el 14% pertanyen a l'equip directiu del centre, el 4,9% són professorat d'educació especial i un altre 3,1% són membres de l'equip d'orientació.

La majoria de respostes, el 59,9%, provenen de docents que treballen en centres educatius que tenen alguna relació amb UNICEF: el 28,3% són centres referents en educació en drets de la infància i la ciutadania global, un altre 17,5% fan col·laboracions puntuals amb l'organització i el 14,1% del total són escoles amigues i col·laboradores.

Per titularitat, el 68,1% de les respostes procedeixen de centres educatius de caràcter públic, mentre que el 21% treballa en centres concertats i un altre 4,9% en centres de caràcter privat.


Coordinació interna

Segons els propis docents, la coordinació del claustre durant els primers dies del confinament ha estat força positiu. El 34,7% dels enquestats la qualifiquen de molt bona i un altre 33,7% d'excel·lent. Per la seva banda, una de cada cinc persones considera que la coordinació ha estat bona, un altre 7% creu que ha existit poca coordinació interna i, finalment, el 4,6% opina que no hi ha hagut coordinació del claustre.

Per la seva banda, l'eina més utilitzada per a la coordinació interna dels docents és la multiconferència de vídeo o àudio, que és emprada pel 39,4% dels professors i professores. Després d'aquesta opció, se situa el correu electrònic (19,7%), el WhatsApp, Telegram o similar (18,1%) i, en quart lloc, altres plataformes digitals, com la pàgina web del centre o la de la conselleria d'educació de cada comunitat autònoma (15,5%). El 7,4% assegura que utilitza totes les opcions anteriors per coordinar-se.

Pel que fa a les pròximes setmanes, el personal docent vol seguir coordinant-se de manera preferent a través de les multiconferències de vídeo o àudio mitjançant l'ús de diferents aplicacions i programes existents en el mercat, destacant l'ús de Microsoft TEAMS, Zoom i Google.


Coronavirus: l'educació a distància en moments de crisi

Més de la meitat dels docents considera "important" abordar la formació docent per millorar la qualitat de l'educació a distància, seguit d'un altre 21,7% que ho considera "urgent", mentre que el 19,5% el qualifica com " interessant ". Per la seva banda, el 6% dels enquestats considera que la formació docent és ara poc rellevant i el 0,8% el qualifica com "irrellevant" en aquests moments.

Per la seva banda, el 48,5% de les persones enquestades considera "urgent" abordar l'accés a l'alumnat a la tecnologia, mentre que el 36,7% opina que aquest fet és "important" i un altre 10,2% el cataloga com "interessant". Únicament el 3,1% qualifica aquest aspecte com "poc rellevant per millorar la qualitat de l'educació a distància al centre educatiu.

A més a més, gairebé la meitat (48,8%) qualifica "d'important" la capacitat de les famílies per fer seguiment i així millorar la qualitat de l'educació a distància, seguit del 33% que ho considera "urgent", mentre que el 15,3% creu que és "interessant". Per la seva banda, l'1,9% de les persones enquestades el qualifiquen de "poc rellevant" i l'1,1% "d'irrellevant".

Pel que fa als nivells educatius superiors, el 42,4% considera que les competències d'aprenentatge autònom en l'alumnat són "importants", seguit del 26,2% que les considera "urgents" i el 16,3% que les qualifica com "interessants". A l'altre extrem, el 3,9% creu que són "poc rellevants" per millorar la qualitat de l'educació a distància al centre i un altre 1,1% considera que són "irrellevants".

A més a més, el 45,9% de les persones enquestades considera "urgent" la dotació de recursos per millorar la qualitat de l'educació a distància, seguit del 38,1% que ho veu "important" i un altre 11,7% que el qualifica "d'interessant". A gran distància, el 2,1% creu que la dotació de recursos és "poc rellevant", el mateix percentatge dels que consideren aquest ítem com "irrellevant"


Com es comunica el professorat amb l'alumnat i les famílies?

L'enquesta també va demanar sobre els diferents canals de comunicació amb les famílies i els mateixos estudiants, sent les respostes complementàries, ja que normalment es fa servir més d'una aplicació. D'acord amb les dades de l'enquesta, el 23,4% dels docents es comunica amb els estudiants i les famílies de manera individual a través del correu electrònic. A més a més, un de cada tres professors (10,7%) envia correus electrònics generals per comunicar-se. El 18,7% dels docents es comunica a través de la pàgina web del centre.

Així mateix, el 13,3% es comunica per telèfon o videotrucada de manera individual amb cada nen o nena, percentatge lleugerament superior a aquells que es comuniquen a través de multiconferència grupal (13,1%). El 7,9% es comunica a través de missatges individuals de WhatsApp o Telegram (o aplicació similar), mentre que el 7,2% ho fa a través d'aquestes aplicacions, però usant els grups.

Finalment, cal destacar que el 3,2% dels docents es comunica amb els nens i nenes i les seves famílies a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació i el 2,4% utilitzant les xarxes socials.

Seguimient del procés educatiu

Els professors i professores destaquen el seguiment diari i de manera individual que realitzen amb els seus alumnes a través dels diferents canals, com el correu electrònic, les multiconferències, les eines de Google Classroom.

En alguns casos es fan trucades als pares per comentar la situació de determinats alumnes. En altres casos, es realitza un seguiment diari de l'assistència de les classes en línia, amb avís per correu electrònic a les famílies dels alumnes que no han atès a les classes.

En altres centres educatius, a l'inici de cada setmana envien un pla de treball setmanal. Després, el tutor es comunica de manera individual a diari, complementant-lo amb xats de TEAMS. En aquest centre, assegura un professor "sempre es donen ànims i es reforça el vesant emocional. Ens tenen sempre que ho necessiten, tant fa l'hora que sigui ".

Bretxa digital

Segons els docents, i de manera aproximada, el 71,2% de les famílies mantenen el contacte i responen a les activitats i propostes que realitza el centre. Convé destacar que aquesta enquesta no té cap validesa científica i el seu ús és merament exploratori. En un aspecte concret, la ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha assenyalat que "gairebé el 80% de l'alumnat està connectat amb el professorat, tenint el feedback que necessita", segons recull RTVE.

No totes les famílies tenen accés a Internet a la llar o compten amb equips informàtics amb els quals seguir el procés educatiu a distància. En aquests casos, el professorat implementa diferents alternatives per continuar en contacte i assegurar l'aprenentatge d'aquests infants, per exemple, a través del contacte telefònic. En altres casos, a través de material imprès, llibres de text i fitxes de treball que es van dur l'últim dia de classe. Alguns centres han prestat els seus propis equips, així com diferents conselleries.

En un centre educatiu de Castella i Lleó, per exemple, l'alumnat té l'opció de realitzar les tasques en paper i les famílies envien una foto a través del mòbil al correu de la plataforma educativa. "En la mesura de les possibilitats estem combinant els mitjans habituals amb els que ens han vingut imposats per la situació".


Participació infantil i adolescent

La participació dels nens i nenes tant en el dia a dia de centre com en la planificació escolar està cada dia més present en els centres educatius de tota Espanya. No només perquè la participació és un dret recollit en la Convenció sobre els Drets de l'Infant, sinó perquè suposa la millor manera de construir un col·legi més integrat i solidari. El 79,9% dels centres disposen de canals a través dels quals l'alumnat i les seves famílies poden fer propostes de participació.

Aquesta trajectòria de participació infantil i adolescent es manté en aquests moments on els centres educatius estan clausurats pel coronavirus. D'aquesta manera, el 29,9% dels centres han posat en marxa propostes creatives, lligades a l'expressió plàstica, verbal i artística, com concursos de dibuixos, cartells o poesies, entre altres. A més a més, el 29,4% també fan propostes lligades a l'expressió d'emocions, el suport mutu i la solidaritat. El 28% dels centres que ofereixen espais de participació infantil també ho fan amb propostes esportives i d'hàbits saludables i el 12,6% contempla propostes d'aprenentatge entre iguals.


Igualtat i equitat d'oportunitats

El 42,6% dels docents consideren que en la seva comunitat autònoma no s'estan prenent decisions que assegurin l'alimentació saludable dels nens i nenes a la seva llar.

Sobre si el nivell educatiu i d'idiomes de les famílies de la comunitat educativa afecta la qualitat de l'aprenentatge de l'alumnat en l'educació a distància, el 34,6% de les respostes assenyalen que la seva influència és "normal", seguit dels que consideren que influeix "molt" (27%) i d'aquells que creuen que aquesta situació "tindrà un gran impacte" (20,9%). Per la seva banda, el 12% opina que aquesta situació afecta "poc" i un 5,5% creu que no tindrà repercusió.

Aquesta situació de tancament dels centres escolars pot accentuar "molt" les diferències en el ritme d'aprenentatge de l'alumnat, així com augmentar la disparitat en l'assoliment de resultats; així opina el 34% de les persones enquestades. Per la seva banda, el 30,4% creu que afecta el "normal" i un de cada quatre (25,1%) considera que afectarà de manera radical. El 8,4% creu que afectarà poc i, finalment, el 2,1% opina que no afectarà "gairebé res".

Els docents més estan preocupats per l'ús de les pantalles que pugui estar fent el seu alumnat durant els dies de confinament. Cal recordar que els nens, nenes i adolescents estan passant moltes hores davant les pantalles, tant per continuar amb el procés d'aprenentatge com per motius d'oci. Això pot accentuar alguns problemes que ja existien abans, entre ells el ciberbullying, la dependència dels dispositius o la manca de descans.

En relació a aquesta qüestió, al 29,9% dels docents els preocupa "molt", repetint pràcticament aquest mateix percentatge entre aquelles persones que consideren que aquesta situació els preocupa "bastant" (29,7%). A un 27,1% el preocupa el "normal", mentre que al 8,3% el preocupa "poc" i al restant 4,9% no el preocupa.


Estudiants amb necessitats educatives especials

Els professors i professores tenen sota la seva responsabilitat a nenes i nens amb necessitats educatives especials. En aquests casos, els docents treballen de manera específica, i en la majoria dels casos individualment, amb aquests infants, per exemple, a través de planificacions paral·leles amb els docents i psicopedagogs, en coordinació amb els diversos professors de l'àrea o tasques individuals.

En altres centres, s'han dissenyat activitats específiques per a determinats col·lectius, produïnt-se també adaptacions curriculars i als diferents nivells. Per exemple, s'ha adaptat el material al llenguatge de signes, com ens deia recentment el centre educatiu Ponce de León de Madrid:"Els infants sords estan en desavantatge perquè la part escrita no arriba a aquests alumnes de la mateixa manera que als oients". El centre està adaptant el material que se'ls mana i els intèrprets de llengua de signes tradueixen els continguts i fan vídeos en aquesta llengua per després enviar-los als alumnes. "Hem habilitat personal i intèrprets de llengua de signes amb ordinadors i aplicacions que ens permetin vídeo conferències entre professorat i alumnat", assegura Montserrat, directora pedagògica del centre.


Com qualificar el curs escolar? 

Quan es va decretar el tancament dels centres educatius i la continuïtat del procés d'aprenentatge de forma telemàtica, la immensa majoria dels centres escolars ja havien avaluat el segon trimestre escolar o es trobaven en les setmanes finals, depenent del calendari escolar de cada comunitat autònoma .

Per al 34,5% de personal docent enquestat, el segon trimestre del curs escolar s'hauria de qualificar mitjançant un sistema d'avaluació contínua, seguit dels que optarien per estudiar cas a cas (18,2%) i pels que es decanten per no considerar aquest trimestre a la qualificació anual (11,6%). Per la seva banda, el 6,5% dels que van realitzar l'enquesta optaria per una avaluació per projectes i el 5,4% per l'aprovat general.

De tota manera, el 23,8% va optar per un altre tipus de resposta, destacant que en la majoria dels centres educatius ja s'havia realitzat la segona avaluació abans de el tancament dels centres escolars per l'estat d'alarma.

Reflexions personals

El qüestionari també s'interessava per conèixer l'opinió personal sobre la situació actual i com afronta el personal docent els propers mesos. Les paraules més repetides en les prop de 400 respostes van ser incertesa, ansietat o preocupació.

No obstant això, d'acord amb aquestes respostes, els docents també afronten amb "optimisme els propers dies i estic desitjant començar a treballar amb els meus nois", assegura una resposta d'algú que, a més ha patit la COVID-19. Altres professors i professores han aprofitat aquest temps per ampliar la formació en plataformes digitals.

 

Aridane Hernández

Tècnic d'educació a UNICEF Espanya

 

Todo va a salir bien

#educaCOVID19

La COVID-19 està tenint un impacte molt important en el dret a l'educació de milions d'estudiants, en els docents i centres educatius i les famílies. Calen solucions innovadores, recursos i temps, però també paciència i bona voluntat. Junts podem superar aquest sotrac educatiu i convertir-lo en una oportunitat d'aprenentatge. Fem que tot vagi bé!

Descobreix més

Novedades sobre educación y coronavirus

Diàlegs per Reimaginar l'educació: Catalunya

Diàlegs per Reimaginar l'educació: Catalunya

El Conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló Valls, ha conversat amb UNICEF en el marc de la …

La importància de la identificació primerenca

La importància de la identificació primerenca

La emergencia mundial provocada per la COVID-19 ha evidenciado la interconnexió que hi ha entre els drets de la infànci…

Salutacions sense contacte

Salutacions sense contacte

El coronavirus està canviant moltes rutines del nostre dia a dia, però que mantinguem la distància física no vol dir qu…

Els docents atorguen un aprovat general al curs 2019-2020, tot i que "el nou curs escolar es presenta incert"

Els docents atorguen un aprovat general al curs 2019-2020, tot i que "el nou curs escolar es presenta incert"

UNICEF Espanya va llançar una enquesta amb el propòsit de conèixer la nota que els docents li atorgaven al curs escola…

Els docents reimaginen el proper curs escolar

Els docents reimaginen el proper curs escolar: “L'escola ha de saltar els murs i arribar a tothom en les mateixes condicions"

Docents de diferents punts del país reflexionen sobre les lliçons apreses del curs escolar 2019-2020 per reimaginar el …

Aprendre de la pandèmia per reimaginar l'educació

Aprendre de la pandèmia per reimaginar l'educació

Si volem abordar el nou curs amb les màximes garanties és fonamental que extraguem una sèrie d'aprenentatges del que ha…

Uneix-te a la lliçó més gran de món en directe: 16 de juny

Uneix-te a la lliçó més gran de món en directe: 16 de juny

Dimarts vinent, a les 17h. se celebrarà la primera classe en línia de la "Lliçó més gran del món". La cita serà a YouTu…

7 claus per avaluar l'emprenta digital de l'educació durant el confinament

7 claus per avaluar l'emprenta digital de l'educació durant el confinament

El període de confinament ens deixa diverses lliçons, unes apreses i altres per consolidar. També ens deixa moltes preg…

Canvis en la convocatòria de la 4a edició de reconeixment de centres referents

Canvis en la convocatòria de la 4a edició de reconeixment de centres referents

La convocatòria de reconeixements corresponent al curs 2019-2020 s'ha vist també afectada per la pandèmia de la COVID-1…

Coronavirus: Cap al despatx de direcció!

Coronavirus: Cap al despatx de direcció!

De la capacitat dels equips directius dels centres educatius per interpretar aquests moments incerts dependrà, en gran …

 2 mesos d'confinament i de treball per l'educació

2 mesos d'confinament i de treball per l'educació

Mascaretes per anar a classe

Mascaretes per anar a classe

L'Associació Espanyola de Normalització (UNE) ha publicat les especificacions per a la fabricació de màscares higièniqu…

Dona y contribuye a que todo salga bien.

Elige ahora tu aportación para ayudarnos a suministrar material sanitario contra el coronavirus.

¿Sabes que puedes recuperar hasta un 80% de tus donaciones? Más info

Desgravació fiscal

Deducció i desgravació de donacions a UNICEF

Si has decidit fer-te soci o fer un donatiu puntual a UNICEF t'informem que pots desgravar aquestes donacions de la teva declaració de la renda. Des del gener del 2020 s'han incrementat els tipus de deducció aplicables a les donacions que es facin a favor d'UNICEF Espanya, com a entitat acollida al règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de desembre

Persones físiques (IRPF)Percentatge de deducció
Primers 150€80%
Resta35%
Donacions plurianuals (a la mateixa entitat durant almenys 3 anys) > 150€ *40%
Límit deducció base liquidable10%

*Per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior.

Persones Jurídiques (IS)Percentatge de deducció
Donacions en general35%
Donacions plurianuals (a la mateixa entitat durant almenys 3 anys)*40%
Límit deducció base liquidable10%

*Per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior.

  • Si ets persona física, en l'IRPF corresponent a aquest any podràs deduir el 80% de l'import de les teves quotes i/o donatius íntegres per aportacions de fins a 150 € a l'any. A partir d'aquesta quantitat la deducció serà del 35% o del 40% si portes col·laborant amb nosaltres com a mínim 3 anys seguits, amb un límit del 10% de la base liquidable
  • Si ets persona jurídica, en l'impost de societats podràs deduir el 35% de les teves quotes i/o donatius íntegres. Si portes col·laborant amb nosaltres com a mínim 3 anys seguits la deducció és del 40%, amb un límit del 10% de la base liquidable.
  • Si ets persona física o jurídica no resident a Espanya i obtens rendes al nostre país, tens també un benefici fiscal per l'import dels teves donatius. Pots consultar-ho a www.aeat.es
  • Si vius en una comunitat autònoma subjecta a un règim foral particular o que ha establert deduccions addicionals per donacions a ONG, les deduccions aplicables poden ser diferents.

Recorda que perquè puguem informar l'Agència Tributària de l'import de les teves quotes i donatius és imprescindible que ens hagis facilitat el DNI o NIF i domicili.

Si us plau, si encara no ho has fet, truca'ns al 900 907 500 o escriu-nos a [email protected] o facilita'ns aquestes dades a través de la teva àrea de col·laborador al nostre web: www.unicef.es/acceso.
Si vols ampliar la informació sobre aquests beneficis fiscals, si us plau, consulta la web de l'Agència Tributària: www.aeat.es

Si prefieres, contacta con nosotros en el 900 907 500 de lunes a viernes de 9:00h a 21:00h y sábados de 11:00h a 17:00h | [email protected]

Donar por transferencia bancaria:
Santander ES67 0049 0001 59 2810100005

 

 Gener 30

Celebra el dia escolar de la pau 

Una educació inspirada en una cultura de no violència i pau permet al nostre alumnat adquirir coneixements, actituds i competències que reforcin el seu desenvolupament com a ciutadans globals crítics i compromesos amb els seus drets i els d'altres persones.

El Dia de la Pau, per la seva temàtica general de no violència, resolució de conflictes i convivència, pot treballar-se en tots els nivells educatius des d'Educació Infantil fins a Batxillerat.

descobreix més