© UNICEF

Día da paz


Non hai camiño para a paz: a paz é o camiño".

- Mahatma Ghandi -

 
O 30 de xaneiro celébrase este día, dedicado a conmemorar nos centros educativos unha cultura de non violencia e paz.

 

A educación en e para a tolerancia, a solidariedade, a concordia, o respecto aos Dereitos Humanos, a non-violencia e a paz son motivos para lembrar o 30 de xaneiro. Neste día, os centros educativos comprométense como defensores da paz e entendemento entre persoas de distinta procedencia e modos de pensar.

Nese día celébrase o aniversario da morte do Mahatma Gandhi (India, 1869-1948), líder pacifista que defendeu e promoveu a non violencia e a resistencia pacífica fronte á inxustiza e que foi asasinado por defender estas ideas.

Que podemos aprender do Día da Paz?

Unha educación inspirada nunha cultura de non violencia e paz permite ao noso alumnado adquirir coñecementos, actitudes e competencias que reforcen o seu desenvolvemento como cidadáns globais críticos e comprometidos cos seus dereitos e os doutras persoas.

O Día da Paz, pola súa temática xeral de non violencia, resolución de conflitos e convivencia, pode traballarse en todos os niveis educativos desde Educación Infantil ata Bacharelato.

Vacuna del buen trato

 

 

Coñecementos

Actitudes

Competencias

Educación Infantil

 

 • A importancia de vivir nunha contorna de paz e o dano que produce a violencia.
 • Emocións relacionadas coa paz: alegría, amor, tranquilidade.
 • Emocións relacionadas coa violencia: ira, medo, sufrimento.
 • A paz como algo que existe se nós construímola.
 • Interese por contribuír a unha contorna pacífica.
 • Preocupación polos sentimentos dos demais, desenvolvemento de empatía.
 • Respecto polos demais.
 • Capacidade para expresar a propia frustración sen recorrer á violencia.
 • Disposición a pedir axuda en caso de conflito.
 • Habilidade para relacionarse de maneira non violenta.

Educación Primaria

 

 • As guerras: causas, desenvolvemento e consecuencias.
 • Os conflitos na nosa contorna próxima: parecidos e diferenzas coas guerras.
 • Conceptos: poder, vítima, reconciliación, represalia.
 • Recuperación e reconstrución: posibilidades e límites.
 • Motivación por participar en procesos de resolución pacífica de conflitos.
 • Tolerancia cara ás manifestacións emocionais doutros, aínda que non as compartamos.
 • Respecto e empatía cara ás vítimas da violencia, aínda que non compartamos as súas circunstancias nin as súas opinións.
 • Disposición a utilizar as canles e procedementos ao noso alcance para protexer a vítimas da violencia.
 • Habilidades de resolución de conflitos.
 • Capacidade para mediar nos conflitos doutras persoas.
 • Autorregulación, control emocional nos conflitos que nos afectan.
 • Capacidade para distinguir entre conflito e violencia.
 • Mobilización polo dereito á protección doutros nenos.

Educación Secundaria

 

 • Identificación das dinámicas dun conflito.
 • Implicacións sociais da violencia e impacto sobre a cultura.
 • Vítimas, victimarios e victimización.
 • Cultura de paz e ideoloxías que xustifican a violencia.
 • O papel da democracia e a participación cidadá na protección da paz.
 • Interese por profundar no coñecemento dos conflitos, evitando posicionamentos de tipo "branco ou negro".
 • Disposición a reflexionar sobre os propios estereotipos e prexuízos.
 • Visión crítica fronte ás mensaxes dos medios de comunicación e as súas representacións ou explicacións da violencia ou o conflito.
 • Capacidade de aplicar estratexias eficaces de resolución de conflitos en disputas alleas ou en situacións que nos afectan persoalmente.
 • Liderado na construción de contornas de paz.
 • Organización de grupos de apoio entre iguais.

Aprendizajes sobre la paz, la no-violencia y el buen trato

 

 

Coñecementos

Actitudes

Competencias

 • La importancia de vivir en un entorno de paz y el daño que produce la violencia.
 • Emociones relacionadas con la paz: alegría, amor, tranquilidad.
 • Emociones relacionadas con la violencia: ira, miedo, sufrimiento.
 • La paz como algo que existe si nosotros la construimos.
 • Interés por contribuir a un entorno pacífico.
 • Preocupación por los sentimientos de los demás, desarrollo de empatía.
 • Respeto por los demás.
 • Capacidad para expresar la propia frustración sin recurrir a la violencia.
 • Disposición a pedir ayuda en caso de conflicto.
 • Habilidad para relacionarse de manera no violenta.

Aprendizajes sobre la paz, la no-violencia y el buen trato en Educación Primaria

 

Conocimientos

Actitudes

Competencias

 • Las guerras: causas, desarrollo y consecuencias.
 • Los conflictos en nuestro entorno cercano: parecidos y diferencias con las guerras.
 • Conceptos: poder, víctima, reconciliación, represalia.
 • Recuperación y reconstrucción: posibilidades y límites.
 • Motivación por participar en procesos de resolución pacífica de conflictos.
 • Tolerancia hacia las manifestaciones emocionales de otros, aunque no las compartamos.
 • Respeto y empatía hacia las víctimas de la violencia, aunque no compartamos sus circunstancias ni sus opiniones.
 • Disposición a utilizar los cauces y procedimientos a nuestro alcance para proteger a víctimas de la violencia.
 • Habilidades de resolución de conflictos.
 • Capacidad para mediar en los conflictos de otras personas.
 • Autorregulación, control emocional en los conflictos que nos afectan.
 • Capacidad para distinguir entre conflicto y violencia.
 • Movilización por el derecho a la protección de otros niños.

Aprendizajes sobre la paz, la no-violencia y el buen trato en Educación Secundaria (ESO, FP y Bachillerato)

 

Conocimientos

Actitudes

Competencias

 • Identificación de las dinámicas de un conflicto.
 • Implicaciones sociales de la violencia e impacto sobre la cultura.
 • Víctimas, victimarios y victimización.
 • Cultura de paz e ideologías que justifican la violencia.
 • El papel de la democracia y la participación ciudadana en la protección de la paz.
 • Interés por profundizar en el conocimiento de los conflictos, evitando posicionamientos de tipo "blanco o negro".
 • Disposición a reflexionar sobre los propios estereotipos y prejuicios.
 • Visión crítica frente a los mensajes de los medios de comunicación y sus representaciones o explicaciones de la violencia o el conflicto.
 • Capacidad de aplicar estrategias eficaces de resolución de conflictos en disputas ajenas o en situaciones que nos afectan personalmente.
 • Liderazgo en la construcción de entornos de paz.
 • Organización de grupos de apoyo entre iguales.

Actividades e recursos sobre paz, resolución de conflitos e non-violencia

Escape room: casa do terror

Escape room: casa do terror

Para saír da casa do terror, María só necesita atopar algúns obxectos clave que lle fagan recordar quen é e que dereito…

Xogo de enigma: Descobre o personaxe misterioso

Xogo de enigma: Descobre o personaxe misterioso

Adiviña quen é o personaxe misterioso usando o menor número de pistas posible. Xogo para Ed. Secundaria

Xogo de rol - Paz e non violencia

Xogo de rol - Paz e non violencia

Neste xogo exponse dúas situacións cun posible conflito no que cada personaxe mostra unha actitude e unha opinión difer…

Xogo de dobres: emocións e fórmulas de cortesía

Xogo de dobres: emocións e fórmulas de cortesía

Xogo para aprender que as fórmulas de cortesía son unha forma respectuosa de relacionarse con quen nos rodean, promoven…

Xogo: Abre a puerta correcta!

Xogo: Abre a puerta correcta!

Como educar en actitudes que fomenten o respeco e a non violencia?

Quiz de actualidade - Paz e non violencia

Quiz de actualidade - Paz e non violencia

Resolvede este quiz no que se presentan preguntas ligadas a algúns feitos violentos da actualidade e coas que deberedes…

Sopa de letras sobre prevención de conflitos

Sopa de letras sobre prevención de conflitos

Resolvede as preguntas relacionadas coa resolución de conflitos e a cultura da non violencia deste xogo.

Xogo: A casa da paz

Xogo: A casa da paz

Xogo para Educación Infantil que nos axuda a identificar contornas de paz cotiás

Xogo: Como se sinte?

Xogo: Como se sinte?

Xogo para aprender a identificar emocións e construír contornas amigables en Educación Infantil

Más ideas sobre el Día de la Paz en el blog

Escape room: casa do terror

Escape room: casa do terror

Para saír da casa do terror, María só necesita atopar algúns obxectos clave que lle fagan recordar quen é e que dereito…

Xogo de enigma: Descobre o personaxe misterioso

Xogo de enigma: Descobre o personaxe misterioso

Adiviña quen é o personaxe misterioso usando o menor número de pistas posible. Xogo para Ed. Secundaria

Xogo de rol - Paz e non violencia

Xogo de rol - Paz e non violencia

Neste xogo exponse dúas situacións cun posible conflito no que cada personaxe mostra unha actitude e unha opinión difer…

Xogo de dobres: emocións e fórmulas de cortesía

Xogo de dobres: emocións e fórmulas de cortesía

Xogo para aprender que as fórmulas de cortesía son unha forma respectuosa de relacionarse con quen nos rodean, promoven…

Xogo: Abre a puerta correcta!

Xogo: Abre a puerta correcta!

Como educar en actitudes que fomenten o respeco e a non violencia?

Quiz de actualidade - Paz e non violencia

Quiz de actualidade - Paz e non violencia

Resolvede este quiz no que se presentan preguntas ligadas a algúns feitos violentos da actualidade e coas que deberedes…

Sopa de letras sobre prevención de conflitos

Sopa de letras sobre prevención de conflitos

Resolvede as preguntas relacionadas coa resolución de conflitos e a cultura da non violencia deste xogo.

Xogo: A casa da paz

Xogo: A casa da paz

Xogo para Educación Infantil que nos axuda a identificar contornas de paz cotiás

Xogo: Como se sinte?

Xogo: Como se sinte?

Xogo para aprender a identificar emocións e construír contornas amigables en Educación Infantil

Xogo da oca: paz e non violencia

Xogo da oca: paz e non violencia

Xogo da oca para Educación Primaria que nos permite reflexionar sobre a paz e a non violencia.

A auga debuxa paisaxes de paz

A auga debuxa paisaxes de paz

Esta actividade permite entender un pouco mellor a relación que existe entre a auga e a paz e como podemos evitar os co…

Trivial sobre paz e non violencia

Trivial sobre paz e non violencia

Resolvede as preguntas relacionadas coa resolución de conflitos e a cultura da non violencia deste xogo.

Novidades no noso blog educativo

Todo vai saír ben - O novo coronavirus e a educación

Día Escolar da Non-Violencia e a Paz

Las niñas y adolescentes y el uso de la tecnología.

III Congreso da Saúde Integral das Nenas e Adolescentes

Expertas analizan o impacto da internet, as Redes Sociais ou os contextos migratorios na saúde física e mental das nena…

Guía para educadores de la actividad

Vacacións da Terra: Proposta educativa para o Día do Medio Ambiente

Esta fin de curso a Terra necesita unhas boas vacacións. Ocórresevos unha solución para axudala?

Una niña sonríe y juega en las calles de una localidad Gallega

Eleccións Autonómicas Galicia. Instamos aos partidos a priorizar os dereitos da infancia e os temas que lles preocupan e afectan

UNICEF Comité Galicia comparte coas principais formacións políticas propostas desde unha perspectiva de dereitos, inves…

Actividad para celebrar el Día Mundial de la Infancia

Bandeira branca

Actividade para centros educativos - Se dedicases no teu colexio un mural aos dereitos, cales destacarías?.

Escape room: casa do terror

Escape room: casa do terror

Para saír da casa do terror, María só necesita atopar algúns obxectos clave que lle fagan recordar quen é e que dereito…

Xogo de enigma: Descobre o personaxe misterioso

Xogo de enigma: Descobre o personaxe misterioso

Adiviña quen é o personaxe misterioso usando o menor número de pistas posible. Xogo para Ed. Secundaria

Xogo de rol - Paz e non violencia

Xogo de rol - Paz e non violencia

Neste xogo exponse dúas situacións cun posible conflito no que cada personaxe mostra unha actitude e unha opinión difer…

Xogo de dobres: emocións e fórmulas de cortesía

Xogo de dobres: emocións e fórmulas de cortesía

Xogo para aprender que as fórmulas de cortesía son unha forma respectuosa de relacionarse con quen nos rodean, promoven…

Xogo: Abre a puerta correcta!

Xogo: Abre a puerta correcta!

Como educar en actitudes que fomenten o respeco e a non violencia?

Quiz de actualidade - Paz e non violencia

Quiz de actualidade - Paz e non violencia

Resolvede este quiz no que se presentan preguntas ligadas a algúns feitos violentos da actualidade e coas que deberedes…

 

Celebra o Día Mundial do Lavado de Mans! 

O Día Mundial do Lavado de Mans celébrase en todo o mundo o 15 de outubro, para lembrar a importancia dun xesto tan sinxelo como lavarse as mans con auga e xabón para a saúde. Coñece as actividades e recursos que preparamos para este día: pódense desenvolver tanto na aula como nas clases on-line. Podemos adaptar estas actividades para que forme parte da campaña do noso centro educativo a favor de #GotasUNICEF

COÑECE MÁIS