Infància a Balears: un de cada tres infants viu sota el llindar de la pobresa

Un de cada tres infants viu sota el llindar de la pobresa en les Illes Balears, segons un informe d'UNICEF Comitè Balears.

L'informe La infància en les Illes Balears 2012/2013 revela que, segons les últimes dades disponibles, prop de 65.000 infants, el32,4% dels menors de 18 anys, viu en llars amb ingressos que estan per sota del llindar de la pobresa a nivell autonòmic, que per a una família de dos adults i dos nens se situa en uns 17.600 euros a l'any.

El document subratlla que la situació d'atur de les famílies, que ha augmentat en els últims anys fins a situar-se en un 28%, incideix directament en el risc de pobresa infantil. A més, la inestabilitat laboral, la disminució del poder adquisitiu i lacapacitat d'estalvi, així com els problemes relacionats amb l'habitatge, tenen un efecte directe en la situació present i futura dels infants.

"Ser un infant pobre a Espanya no significa passar gana, però sí tenir més possibilitats de no tenir una alimentació completa i suficient; no significa no accedir a l'educació, però sí tenir dificultats per afrontar despeses o abandonar de forma primerenca els estudis; no significa no poder anar al metge, però sí tenir problemes per pagar alguns tractaments" ha dit Maria Antònia Caimari, presidenta d'UNICEF Comitè Balears.

Aquesta és la primera vegada que UNICEF Comitè Balears realitza un informe sobre la situació dels drets de la infància a la comunitat. A més de l'impacte de la pobresa s'analitzen aspectes rellevants com el marc legislatiu i normatiu, lasituació de l'ensenyament o la salut dels infants que viuen a les illes, prestant particular atenció a aquells que es troben en una situació més vulnerable.

 

Propostes per a una recuperació amb rostre humà

L'informe conclou que és fonamental incloure la protecció de la infància com a element vertebrador de totes les decisions polítiques, més encara en una situació tan complexa com l'actual. Els infants no són els responsables de la crisi dels últims anys, però en pateixen les conseqüències de forma tan o més greu que altres col · lectius.La igualtat d'oportunitats per a la infància és una qüestió d'ètica i justícia, però a més és una aposta estratègica i transformadora, beneficiosa per al desenvolupament sostenible de la societat. Per contra, el cost de no actuar pot tenir conseqüències irreversibles a mig i llarg termini.
 
Per aquestes raons, UNICEF Comitè Balears proposa les següentsmesures bàsiques:
  • Elaborar un pacte autonòmic, així com els mecanismes parlamentaris necessaris per a al seu seguiment i avaluació.
  • Establir un pla integral d'infància i adolescència incloent-hi mecanismes concrets per fer front a la situació de pobresa infantil
  • Protegir la infància mitjançant la dotació de recursos econòmicos necessaris i suficients, especialment eneducació, salut i serveis socials
  • Reforçar les polítiques de cooperació internacional, incloent la infància com a col·lectiu prioritari. 
  • Incorporar a la infància en la presa de decisions municipals, amb l'establiment d'òrgans específics departicipació infantil.
  • Garantir la igualtat d'oportunitats educatives, així com l'establiment de mecanismes per fomentar la reducció del fracàs i l'abandó escolar. 
  • Enfortir mesures preventives amb relación almaltractament i abús infantil