Infancia en Baleares: un de cada tres nenos vive baixo o albor da pobreza

Un de cada tres nenos vive baixo o albor da pobreza nas Illas Baleares, segundo un informe de UNICEF Comité Baleares.

O informe A infancia nas Illas Baleares 2012/2013 revela que, segundo os últimos datos dispoñibles, preto de 65.000 nenos, o 32,4% dos menores de 18 anos, vive en fogares cuxos ingresos están por debaixo do albor da pobreza a nivel autonómico, que para unha familia de dous adultos e dous nenos se sitúa nuns17.600 euros ao ano.O documento subliña que a situación de desempregodas familias, que aumentou nos últimos anos ata situarse nun28%, incide directamente no risco de pobreza infantil. Ademais, a inestabilidade laboral, adiminución do poder adquisitivo e acapacidade de aforro, así como os problemas relacionados coa vivenda, teñen un efecto directo na situación presente e futura de nenos e nenas.

"Ser un neno pobre en España non significa pasar fame, pero si ter máis posibilidades de non ter unha alimentación completa e suficiente; non significa non acceder á educación, pero si ter dificultades para afrontar gastos ou abandonar de forma temperá os estudos; non significa non poder ir ao médico, pero si ter problemas para pagar algúns tratamentos" dixo Maria Antonia Caimari, Presidenta deUNICEF Comité Baleares.Esta é a primeira vez que UNICEFComité Baleares realiza un informe sobre a situación dos dereitos da infancia na comunidade. Ademais do impacto da pobreza analízanse aspectos relevantes como o marco lexislativo e normativo, a situación do ensino ou asaúde dos nenos que viven nas illas, prestando particular atención a aqueles que se encontran nunha situación máis vulnerable.  
 
 

Propostas para unha recuperación con rostro humano

O informe conclúe que resulta fundamental incluír a protección da infancia como elemento vertebrador de todas as decisións políticas, máis aínda nunha situación tan complexa como a actual. Os nenos non son os responsables da crise dos últimos anos, pero sofren as súas consecuencias de forma tan ou máis grave que outros colectivos. A igualdade de oportunidades para a infancia é unha cuestión de ética e xustiza, pero ademais é unha aposta estratéxica e transformadora, beneficiosa para o desenvolvemento sostible da sociedade. Pola contra, o custo de non actuar pode ter consecuencias irreversibles a medio e longo prazo.    
 
Por estas razóns,UNICEF Comité Baleares propón as seguintes medidas básicas:  
  • Elaborar unpacto autonómico, así como os mecanismos parlamentarios necesarios para o seu seguimento e avaliación.  
  • Establecer unplan integral de infancia e adolescencia incluíndo mecanismos concretos para facer fronte á situación depobreza infantil.  
  • Protexer a infancia mediante a dotación de recursos económicos necesarios e suficientes, especialmente en educación, saúde e servizos sociais.  
  • Reforzar as políticas de cooperación internacional, incluíndo á infancia como colectivo prioritario.  
  • Incorporar a infancia na toma de decisións municipais,co establecemento de órganos específicos departicipación infantil.  
  • Garantir a igualdade de oportunidades educativas, así como o establecemento de mecanismos para fomentar a redución do fracaso e abandono escolar.  
  • Fortalecermedidas preventivas en relación aomaltrato e abuso infantil.