Debat sobre l'Estat de la Nació: protegir els drets dels infants

A l'actual context econòmic, s'estan prenent decisions que afecten de manera directa la infància. Els nens i les nenes no poden ser els més afectats per una crisi de la que no són responsables, i la realització dels seus drets ha d'incluir-se a l'agenda política.

Per això, UNICEF Espanya i Save the Children han fet arribar a tots els grups parlamentaris El present dels nens i les nenes és el futur de tots, un document amb una sèrie de propostes perquè siguin abordades al Debat sobre l'Estat de la Nació, amb la finalitat de fer front la pobresa infantil i de combatre la violència contra la infància a Espanya.

Ambdues organitzacions plategen que a Espanya la violència contra la infància és una realitat poc coneguda i documentada que no s'ha percebut fins ara com un problema social greu. Tanmateix,prevenir les distintes formes de violència contra els nens i les nenes requereix una atenció específica, adequada i coordinada per part de totes les Administracions Públiques.

 

Proposta per combatre la violència contra la infància

Per aquesta raó, proposen l'aprovació d'una llei integral per combatre la violència contra la infància i establir estàndards mínims comuns per a totes les Administracions Públiques a la pròxima modificació de la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor. L'objectiu és poder garantir la detecció precoç de qualsevol tipus de violència contra la infància.
 
D'altra banda, a causa del impacte que la crisi està tenint als nivells de pobresa infantil i les dificultats de les famílies amb nens al seu càrrec, des d'UNICEF Espanya i Save the Children es proposa que es concreti el compromís del Govern d'establir mesures orientades a lluitar contra la pobresa infantil, dontant-les dels recursos necessaris.
 

Proposició no de Llei sobre reducció de la pobresa infantil

El 19 de juny de 2012 es va aprovar per unanimitat al Ple del Congrés una Proposició no de Llei sobre reducció de la pobresa infantila la que es reconeixia que "l'impacte d'una situació de pobresa sobre els nens és molt diferent al cas dels adults". "Una situació d'aquest tipus, tot i que sigui conjuntural, pot tenir impactes a llarg termini sobre el seu desenvolupament físic, intel·lectual i social", advertia la proposició.
 
A més, la Proposició argumentava que "els beneficis de protegir la infància no només afecten els nens i les seves famílies, sinó que constitueixen la millor mesura per garantir una societat cohesionada i sostenible a mig i llarg termini".
 
UNICEF Espanya i Save the Children han proposat als grups parlamentaris l'aprovació de mesures com l'increment de l'import i l'ampliació de la cobertura de les ajudes per fill a càrrec de la Seguretat Social, la millora substancial de la cobertura de beques de menjador i de llibres que garanteixin l'accés a l'educació en condicions d'igualtat, i que es millorin les condicions de nutrició dels nens a llars pobres.
 
També es proposa que es faciliti l'accés a la feina dels adults amb fills al càrrec, mitjançant ajudes o desgravacions, juntament amb la millora dels serveis de primera infància (0-3 anys) i la seva accessibilitat per a les famílies amb menys recursos. 
 

l'interès superior de L'INFANT s'ha de tenir en compte

El principi de l'interès superior del nen, recollit a la Convenció sobre els Drets del Nen, ha de guiar les actuacions de les administracions. Tanmanteix, no es té suficientment en compte els nens alhora de prendre decicions normatives, polítiques o administratives, malgrat que moltes d'aquestes tenen o poden tenir un fort impacte sobre ells.
 

eLs infants en la cooperació internacional

UNICEF Espanya i Save the Children han proposat també als grups parlamentaris revitalitzar el consens polític entorn de la cooperació internacional com a política d'Estat, comprometent-se a protegir les partides pressupostàries destinades a l'Ajuda Oficial al Desenvolupament i a impulsar la seva recuperació per reprendre la senda del 0,7% assumida formalment per Espanya en diversos fòrums nacionals i internacionals.