Os nenos no Debate sobre o Estado da Nación

No actual contexto económico, estanse a tomar decisións que afectan de xeito directo á infancia. Os nenos e as nenas non poden ser os máis afectados por unha crise da que non son responsables, e a realización dos seus dereitos debe incluírse na axenda política.

Por iso, UNICEF España e Save the Children Children fixeron chegar a todos os grupos parlamentarios O presente dos nenos e as nenas é o futuro de todos, un documento cunha serie de propostas para que sexan abordadas no Debate sobre o Estado da Nación, co fin de facer fronte á pobreza infantil e de combater a violencia contra a infancia en España.

Ambas as dúas organizacións formulan que en España, a violencia contra a infancia é unha realidade pouco coñecida e documentada que non se percibiu ata agora como un problema social grave. Non obstante, previr as distintas formas de violencia contra os nenos e as nenas require unha atención específica, axeitada e coordinada por parte de todas as Administracións Públicas.

Proposta para combater a violencia contra a infancia

Por esa razón, propoñen a aprobación dunha leiintegral para combater a violencia contra a infancia e establecer estándares mínimos comúns para todas as Administracións Públicas na próxima modificación da Lei Orgánica de Protección Xurídica do Menor. O obxectivo é podergarantir a detección precoz de calquera tipo de violencia contra a infancia.

Por outra parte, dado o impacto que a crise está a ter nos niveis de pobreza infantil e as dificultades das familias con nenos ao seu cargo, dendeUNICEF España e Save the Children proponse que se concrete ocompromiso do Goberno de establecer medidas orientadas a loitar contra a pobreza infantil, dotándoas dos recursos necesarios.
 

Proposición non de Lei sobre redución da pobreza infantil

[]
O 19 xuño de 2012 aprobouse por unanimidade no Pleno do Congreso unha Proposición non de Lei sobre redución da pobreza infantil, na que se recoñecía que "o impacto dunha situación de pobreza sobre os nenos é moi diferente ao caso dos adultos". "Unha situación deste tipo, aínda que sexa conxuntural, pode ter impactos a longo prazo sobre o seu desenvolvemento físico, intelectual e social", advertía a proposición.

Ademais, a Proposición argumentaba que "os beneficios de protexer á infancia non só afectan aos nenos e as súas familias, senón que constitúen a mellor medida para garantir unha sociedade cohesionar e sostible no medio e longo prazo".

UNICEF España e Savethe Children propuxeron aos grupos parlamentarios a aprobación de medidas concretas como o incremento do importe e a ampliación da cobertura das axudas por fillo a cargo da Seguridade Social, a mellora substancial da cobertura de bolsas de comedor e de libros que garantan o acceso á educación en condicións de igualdade, e que se melloren as condicións de nutrición dos nenos en fogares pobres.
 
Tamén se propón que se facilite o acceso ao emprego dos adultos con fillos a cargo, mediante axudas ou desgravacións que melloren o seu empleabilidad, xunto coa mellora dos servizos de primeira infancia (0-3 anos) e a súa accesibilidade para as familias con menos recursos.
 

o interese superior do neno  débese ter en conta

O principio do interese superior do neno, recollido na Convención sobre os Dereitos do Neno, debe guiar as actuacións das administracións. Non obstante non se ten suficientemente en conta os nenos na toma de decisións normativas, políticas ou administrativas, a pesar de que moitas delas teñen ou poden ter un forte impacto sobre eles.
  

os nenos na cooperación internacional

UNICEF España e Save the Children propuxeron tamén aos grupos parlamentarios revitalizar o consenso político en torno á cooperación internacional como política de Estado, comprometéndose a protexer as partidas presupostarias destinadas á Axuda Oficial ao Desenvolvemento e a impulsar a súa recuperación progresiva para retomar a senda do 0,7% asumida formalmente por España en diversos foros nacionais e internacionais.