Nova Llei de Protecció de la Infància: 6 aspectes a destacar

El Congrés dels Diputats acaba d'aprovar la modificació de la Llei de Protecció de la Infància. Una reforma en què UNICEF, al costat d'altres organitzacions, hem participat activament des de l'inici del procés el 2011.

Elscanvis produïts en la societat espanyola en les últimes dues dècades, les debilitats detectadesen l'aplicació dela Llei de 1996,i la necessitatd'harmonitzaralguns criteris entreles diferentscomunitats autònomes, feien necessari introduir canvis en la Lleide Protecció Jurídica del Menor i en altres lleis (fins a 11). Lespeticions delComitè dels Drets de l'Infant a Espanya, de garantir de manera homogènia els drets de l'infant a tot el territori i reforçar l'interèssuperior de l'infant com a principi rector de la legislació, també hanestat partimportant d'aquesta reforma.Són moltsels canvis que s'han introduït en la Llei de Protecció de la Infància, alguns molt directament promoguts i defensats per UNICEFComitè Espanyol.Entre tantesmodificacions, aquí teniu 6 aspectes que hemvolgut destacar:

L'INTERÈS SUPERIOR DE L'INFANT COBRA MÉS IMPORTÀNCIA

1- L'interès superior de l'infant adquireix un nou desenvolupament al establir-se que cal determinar aquest interès superior per a cada cas particular i establir també el procés i els criteris bàsics per fer-ho. Es reforça, a més, el dret dels infants a ser escoltats i a participar en tots els assumptes que els concerneixen.2-  La protecció dels infants davant la violència és una altra de les millores significatives. Els fills de víctimes de violència de gènerepassen a ser considerats també com a víctimes. A més, es pretén impedir que persones que tenen antecedents per delictes sexuals treballin en contacte amb els infants.3- En matèria d'adopció, s'estipulen mesures decontacte amb família d'origen. D'altra banda, en l'adopció internacional,l'Administració Central reforça el seu paper en les decisions sobre quins són els països que reuneixen les condicions adequades per adoptar.4- Les situacions de risc i desemparament s'han regulat i definit de forma molt més concreta. La pobresa de mares i pares o tutors ja no serà l'única causa per determinar la situació de desemparament dels infants. L'elecció de l'acolliment familiar enfront del residencial com a mesura preferent quan un nen o nena necessiti protecció fora de la seva família d'origen, especialment els més petits.5- Es regula de forma clara el funcionament dels centres de protecció de menors amb problemes de conducta.

6- Per primera vegada, s'inclou en la nostra legislaciól'obligatorietat de realitzar estudis previs que analitzin l'impacte que qualsevol modificació normativa pogués tenir en els infants.

UNA LLEI DE CONSENS

De manera general, a UNICEFestem satisfets ambles modificacionsintroduïdes en la legislació sobre protecció de la infància, que millorenmolt el marcnormatiu al nostre país. A més, la majoria dels canvis hanestat àmpliamentconsensuats i la participaciósocial ha estat notable.Tot i això, encara veiem algunesdebilitats a la Llei. D'una banda, la manca d'assignació pressupostàriaper al seu desenvolupament i implementació; de l'altra, en el cas de la protecció delsmenors estrangers no acompanyats, ja que en la pràctica, tot i que hahagut millores, segueixen existintbarreres que posen en perillels dretsd'aquests infants i es podria haver anat molt més lluny en aquesta protecció.