Nova Lei de Protección da Infancia: 6 aspectos a destacar

O Congreso dos Deputados acaba de aprobar a modificación da Lei de Protección da Infancia. Unha reforma na que UNICEF, xunto a outras organizacións, participamos activamente dende o inicio do proceso en 2011.

 

Os cambios producidos na sociedade española nasúltimas dúas décadas, as debilidades detectadas naaplicación da Lei de 1996, e a necesidade deharmonizar algúns criterios entre as distintas comunidades autónomas, facían necesario introducir cambios na Lei Protección Xurídica do Menor e noutras leis (ata 11). As peticións doComité dos Dereitos do Neno a España, de garantir de xeito homoxéneo os dereitos do neno en todo o territorio e reforzar o interese superior do nenocomo principio reitor da lexislación, tamén foron parte importante desta reforma.

Son moitos os cambios que se introduciron naLei de Protección da Infancia, algúns moi directamente promovidos e defendidos por UNICEF Comité Español. Entre tantas modificacións, aquí tedes 6 aspectos que quixemos destacar:

o INTEReSe SUPERIOR Do NenO COBRA máis IMPORTANCIA

1- O interese superior do neno adquire un novo desenvolvemento ao establecerse que hai que determinar o devandito interese superior para cada caso particular e establecer tamén o proceso e os criterios básicos para facelo. Refórzase, ademais, o dereito dos nenos a ser escoitados e participar en todos os asuntos que lles concirnen.

2- A protección dos nenos fronte á violencia é outra das melloras significativas. Os fillos de vítimas de violencia de xénero pasan a ser considerados tamén como vítimas. Ademais, preténdese impedir que persoas que teñen antecedentes por delitos sexuaistraballen en contacto con nenos.

3- En materia de adopción, estipúlanse medidas decontacto con familia de orixe. Por outro lado,na adopción internacional, a Administración Central reforza o seu papel nas decisións sobre cales cos países que reúnen as condicións axeitadas para adoptar.

4- As situacións de risco e desamparo reguláronse e definido de forma moito máis concreta. A pobreza de pais ou titores xa non será a única causa para determinar asituación de desamparo dos nenos. A elección doacollemento familiar fronte ao residencial como medida preferente cando un neno ou nena necesite protección fose da súa familia de orixe, especialmente os máis pequenos.

5- Regúlase de forma clara o funcionamento dos centros de protección de menores con problemas de conduta.

6- Por primeira vez, inclúese na nosa lexislación aobrigatoriedade de realizar estudos previos que analicen o impacto que calquera modificación normativa puidese ter nos nenos.

UNhA LEi DE CONSENSO 

De xeito xeral, en UNICEF estamos satisfeitos coas modificacións introducidas nalexislación sobre protección da infancia, que melloran moito o marco normativo no noso país. Ademais, a maioría dos cambios foron amplamente consensuados e a participación social foi notable.

Non obstante, aínda vemos algunhas debilidades na Lei. Por un lado, a falta de asignación presupostaria para o seu desenvolvemento implementación; por outro, no caso da protección dos menores estranxeiros non acompañados, xa que na práctica, aínda que houbo melloras, seguen existindo barreiras que poñen en perigo os dereitos destes nenos e poderíase ter ido moito máis lonxe nesa protección.