Milions d'infants sense accés a la justícia

Tot i que encara milions d'infants segueixen sofrint la vulneració dels seus drets a tot el món, només uns quants tenen l'oportunitattunidad de recórrer a la justícia pera millorar la seva situació. 

Algunes d'aquestes vulneracions són la denegació del dret a l'atenció sanitària i a l'educació de qualitat, o del dret a laprotecció davant el maltractament, la violència i l'explotació.

Si aquests nens, els drets dels quals es veuen vulnerats, no tenen accés a la justícia, no podran resoldre la seva situació de manera oportuna, equitativa i eficaç. A més tampoc podran ocupar el lloc que els correspon en la societat.

Per això, UNICEF exhorta tots els governs a reconèixer que els infants s'enfronten a barreres especials si volen recórrer a la justícia per veure els teus drets satisfets. No n'hi ha prou amb ampliar les mesures concebudes per als adults, sinó que calen mesures específiques deprotecció per a la infància.

I és que "un accés equitatiu a la justícia garanteix que tots els nens reben el benefici i la protecció dels sistemes de justícia", explica la Marie-Pierre Poirier, directora regional d'UNICEF per a Europa Central i de l'Est i la Comunitat dels Estats independents.

No obstant això la infància segueix xocant contra barreres a causa que "en la major part dels països es considera inacceptable, cultural i socialment, que un nen plantegi una reclamació sense el consentiment dels seus progenitors", afirma Poirier. Fins i tot per als mateixos nens "la noció d'accés a la justícia és inconcebible".

Hi ha col·lectius que afronten mésdificultats que la resta a l'hora d'accedir a la justícia: els qui pateixen discapacitats, lesminories ètniques i lesnenes.

Accedir a la justícia significa millores en la vida dels infants

Un accés a la justícia per a tots els nens pot repercutir en el seu futur. Per exemple, pot fer possible la impugnació de decisions que disposen la separació dels nens dels seus progenitors, restablir prestacions socials que ajuden que les famílies s'ocupin dels seus fills o que revoquin decisions discriminatòries que estigmatitzen grups ètnics o religiosos.

També pot fer que els infants tornin a l'escola i que rebin atenció sanitària quan aquests drets els són denegats.

Perquè això es faci, la societat ha de concebre unssistemes judicials que tinguin en compte lesnecessitats de la infància. Alguns èxits són el condicionament de tribunals i comissaries de policia per ser menys intimidants, la capacitació de funcionaris de policia, jutges i magistrats per comunicar-se amb els nens de manera sensible i la instauració de mesures de protecció com la d'evitar el contacte entre el nen i el presumpte perpetrador.

En una publicació recent d'UNICEF, Insights: Child rights in Central and Eastern Europe and Central Asia- Promoting equitable access to justice for all children es recomana augmentar els esforços orientats a aconseguir que els sistemes judicials tinguin en compte les necessitats de la infància i facultar a les famílies i els nens per tal que puguin:

  • beneficiar-se d'uns procediments adaptats que apliquin professionals amb capacitació; 
  • rebre assessorament jurídic i social per mitjà de centres dedicats als drets de la infància i centres d'assistència jurídica, i així conèixer quins drets de protecció els assisteixen per llei; 
  • obtenir informació sobre vies de reparació com ara l'oficina de l'ombudsman (defensor del poble) o altres dependències administratives i fòrums extraoficials; 
  • ser remesos als serveis adequats (per exemple, un advocat, un metge o un psicòleg), o 
  • en alguns casos, rebre assessorament jurídic directe per tal d'instar un procediment judicial.