Políticas Públicas para reducir a Pobreza Infantil en España: Análise de Impacto

Este traballo ten como obxectivo avaliar o impacto sobre a pobreza infantil das políticas monetarias actualmente existentes no noso país, de maneira que os resultados desta avaliación poidan servir de guía para articular algunhas propostas de mellora da eficacia e eficiencia destas.

Para abordar este obxectivo principal, preséntase en primeiro lugar unha análise da evolución da situación económica dos menores dende mediados da década pasada. Posteriormente, analízase a relevancia que ten o deseño dos sistemas de impostos e prestacións, o seu impacto distributivo e a eficacia das políticas existentes. Finalmente, a partir dos resultados obtidos, preséntase unha análise do potencial que terían algunhas reformas das políticas de transferencias á infancia para reducir a pobreza infantil de carácter monetario no noso país.

Os preocupantes niveis de pobreza e exclusión social da infancia representan sen dúbida un dos obstáculos e desafíos máis evidentes respecto ao cumprimento dos dereitos da infancia no conxunto da Unión Europea pero especialmente no caso de España. Segundo datos recentes (ECV 2012), no noso país máis de 2,5 millóns de nenos e nenas viven en fogares pobres (aprox. un 30% do total), sendo o país da UE con maior pobreza infantil despois de Romanía. A pesar da evidente deterioración da situación económica da infancia como consecuencia da crise, España caracterizouse tradicionalmente por altos niveis de pobreza infantil e por un claro risco diferencial de pobreza dos fogares con nenos. Isto pon de manifesto a debilidade do sistema de protección social, que se reflicte nos tradicionalmente baixos niveis de investimento público pero tamén na escasa capacidade das prestacións sociais de reducir a pobreza infantil, a diferenza do que pasa con outros grupos de idade ou noutros países. Este traballo ten como obxectivo avaliar o impacto sobre a pobreza infantil das políticas monetarias actualmente existentes no noso país, de maneira que os resultados desta avaliación poidan servir de guía para articular algunhas propostas de mellora da eficacia e eficiencia destas. Para abordar este obxectivo principal, preséntase en primeiro lugar unha análise da evolución da situación económica dos menores dende mediados da década pasada. Posteriormente, analízase a relevancia que ten o deseño dos sistemas de impostos e prestacións, o seu impacto distributivo e a eficacia das políticas existentes. Finalmente, a partir dos resultados obtidos, preséntase unha análise do potencial que terían algunhas reformas das políticas de transferencias á infancia para reducir a pobreza infantil de carácter monetario no noso país.