Polítiques Públiques per reduir la Pobresa Infantil a Espanya: Anàlisi d'Impacte

Aquest treball té com a objectiu avaluar l'impacte sobre la pobresa infantil de les polítiques monetàries actualment existents al nostre país, de manera que els resultats d'aquesta avaluació puguin servir de guia per articular algunes propostes pee millorar-ne l'eficàcia i l'eficiència.

Per abordar aquest objectiu principal, es presenta en primer lloc una anàlisi de l'evolució de la situació econòmica dels menors des de mitjans de la dècada passada. Posteriorment, s'analitza la rellevància que té el disseny dels sistemes d'impostos i prestacions, el seu impacte distributiu i l'eficàcia de les polítiques existents. Finalment, a partir dels resultats obtinguts, es presenta una anàlisi del potencial que tindrien algunes reformes de les polítiques de transferències a la infància per reduir la pobresa infantil de caràcter monetari al nostre país.

Els preocupants nivells de pobresa i exclusió social de la infància representen sens dubte un dels obstacles i desafiaments més evidents respecte al compliment dels drets de la infància en el conjunt de la Unió Europea però especialment en el cas d'Espanya.

Segons dades recents (ECV 2012), al nostre país més de 2,5 milions d'infants viuen en llars pobres (aproximadament un 30 % del total), sent el país de la UE amb major pobresa infantil després de Romania. Malgrat l'evident deteriorament de la situació econòmica de la infància com a conseqüència de la crisi, Espanya s'ha caracteritzat tradicionalment per nivells alts de pobresa infantil i per un clar risc diferencial de pobresa de les llars amb nens.

Això posa de manifest la debilitat del sistema de protecció social, que es reflecteix en els tradicionalment nivells baixos d'inversió pública però també en l'escassa capacitat de les prestacions socials de reduir la pobresa infantil, a diferència del que passa amb altres grups d'edat o en altres països.