Para cada neno, unha oportunidade. A promesa da equidade

Ofrecer unha oportunidade xusta na vida a todos os nenos e asnenas do mundo, sobre todo aos máis desfavorecidos, constitúe a nosa maior esperanza pararomper os ciclos intergeneracionales dedesigualdade e pobreza en todas as sociedades. Esta é a proposta central do "programa en favor da equidade" de UNICEF.
 
No presente informe esbózanse moitos dos logros en favor dos nenos máis pobres e marxinados do mundo, así como tamén moitos dosproblemas que non se resolveron.
 
Examínanse sete sectores fundamentais para o progreso da infancia: auga, saneamento e hixiene; nutrición; saúde; VIH/SIDA; educación; protección da infancia; e inclusión social. En cada sector obsérvanse brutais contrastes entre os avances mundiais, por unha banda, e as necesidades urxentes e insatisfeitas dos nenos e as nenas máis vulnerables do mundo, por outra banda.
 
Máis aló dos feitos e as cifras, o informe tamén presenta historias de nenos e familias que non se beneficiaron dos progresos, e o que UNICEF e os seus aliados están a facer para emendar esta situación. Nas historias destácanse os enfoques centrados na equidade en relación coas crises humanitarias e o desenvolvemento a máis longo prazo, pois o cumprimento dosObxectivos de Desenvolvemento Sustentable, recentemente aprobados, esixirá actuar en ambas as frontes.
 
Agora que os encargados da formulación de políticas definen o camiño para a era posterior a 2015, chegou o momento de investir de maneira sustentable na equidade para os máis desfavorecidos.
 
No documento Para cada neno, unha oportunidade exponse a visión de UNICEF ao redor da equidade e explícanse as repercusións positivas e concretas dos programas centrados na equidade. Sublíñase, fundamentalmente, a razón pola cal a equidade reviste tanta importancia: porque todos os nenos e as nenas teñen dereito a sobrevivir, prosperar e desenvolver plenamente as súas capacidades, independentemente de quen sexan e do lugar onde vivan.