Per a cada infant, una oportunitat. La promesa de l'equitat

Oferir una oportunitat justa en la vida a tots els nens i les nenes del món, sobretot als més desfavorits, constitueix la nostra major esperança per trencar els cicles intergeneracionals de desigualtat ipobresa en totes les societats. Aquesta és la proposta central del "programa en favor de l'equitat" d'UNICEF.
 
En el present informe s'esbossen molts delsèxits en favor dels infants més pobres i marginats del món, així com també molts delsproblemes que no s'han resolt.
 
S'examinen set sectors fonamentals per alprogrés de la infància: aigua, sanejament i higiene; nutrició; salut; VIH/sida; educació; protecció de la infància; i inclusió social. A cada sector s'observenbrutals contrastos entre els avenços mundials, d'una banda, i les necessitats urgents i insatisfetes dels nens i les nenes més vulnerables del món, d'altra banda.
 
Més enllà dels fets i les xifres, l'informe també presentahistòries de nens i famílies que no s'han beneficiat dels progressos, i el que UNICEF i els seus aliats estan fent per esmenar aquesta situació. En les històries es destaquen els enfocaments centrats en l'equitat en relació amb lescrisis humanitàries i eldesenvolupament a més llarg termini, ja que el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, recentment aprovats, exigirà actuar en dos fronts.
 
Ara que els encarregats de la formulació de polítiques defineixen el camí per a l'era posterior a 2015, ha arribat el moment d'invertir de manera sostenible enl'equitat per als més desfavorits.
 
En el document Per a cada infant, una oportunitat s'exposa la visió d'UNICEF al voltant de l'equitat i s'expliquen les repercussions positives i concretes dels programes centrats en l'equitat. Se subratlla, fonamentalment, la raó per la qual l'equitat revesteix tanta importància: perquè tots els nens i les nenes tenen dret a sobreviure, prosperar i desenvolupar plenament les seves capacitats, independentment de qui siguin i del lloc on visquin.