Os nenos deben ser unha prioridade na axenda política e social de Canarias

Os nenos deben ser parte esencial da axenda política e social de Canarias e, para iso e garantir o seu benestar, hai que manter o investimento na infancia.

Esta é unha dasrecomendacións que fai UNICEF Comité Canarias no informe A infancia en Canarias 2012-2013 que fai un repaso sobre a situación dos dereitos da infancia na comunidade autónoma. Calquera medida que se adopte no actual contexto de crisedebe ter en conta o seu impacto nos nenos, así como as consecuencias a longo prazo para toda a sociedade no seu conxunto.Os nenos non son os responsables da crise actual, pero sofren as súas consecuencias de forma tan ou máis grave que outros colectivos. Non tomar as medidas axeitadas pode ter un alto custo individual, social e económico no futuro. Segundo os últimos datos dispoñibles, preto de 112.000 nenos,o 29,7% dos menores de 18 anos, viven en fogares cuxos ingresos están por debaixo do albor da pobreza a nivel autonómico.No informe abórdase o marco institucional no que se sitúan os dereitos dos nenos, así como algúns temas de especial relevancia como a pobreza infantil, a protección, a educación, a saúde e aparticipación dos nenos.  

  

Propostas para un compromiso coa infancia

UNICEF Comité Canarias propón as seguintes medidas:  
  • Mellorar a calidade, a coordinación, a eficacia e a coherenciada intervención entre o goberno central, autonómico, insular e municipal en relación cos nenos.  
  • Protexer o investimento na infancia nos ámbitos que formulan desafíos fundamentais como son a loita contra a pobreza, a saúde, a educación e a protección.
  • Elaborar un Plan Autonómico contra a Pobreza Infantilconsensuado con todas as forzas políticas e sociais, que incorpore obxectivos específicos e medibles e recursos económicos.  
  • Promover o consenso social e político en torno á educación  , con especial atención ás medidas necesarias para mellorar o rendemento escolar e reducir o abandono e o fracaso escolar.  
  • Promover a participación infantil e establecer órganos de representación infantil.