Día da Asistencia Humanitaria: coñece os nosos 7 principios humanitarios

O noso mundo vive cada vez crises humanitarias máis intensas: terremotos, ciclóns, conflitos armados, fames... Grandes emerxencias que deixan a millóns de persoas en situación de extrema vulnerabilidade.

O Día da Acción Humanitaria é un momento para recordar todas as persoas que sofren asemerxencias e os traballadoresque loitan por protexelos e atender as súas necesidades básicas nestas situacións.

En UNICEF traballamos sobre a base de 7 principios humanitarios básicosque todos os nosos profesionais en situacións de emerxencias deben respectar. Queres coñecelos? Resumímosche cada un deles:

1. Imperativo humanitario. Nas situacións de emerxencia, débese atender con particular atención o sufrimento dosmáis vulnerables, tales como osnenos, as mulleres, osanciáns e osdesprazados.

2. Neutralidade. No marco de enfrontamentos armados, as axencias humanitarias e os seus profesionaisnon podemos posicionarnos fronte ás partes en conflito. E o que é máis importante, as nosas accións non poden supoñer un beneficio para ningunha desas partes.

3. Imparcialidade. Levamos a axuda a todos os que sofren, sen que o noso labor exerzadiscriminación por ningún motivo. O principio que guía a nosa acción humanitaria é a necesidade.

4. Non facer dano. Debemos evitar calquera tipo dedano colateral que a nosa acción humanitaria poida implicar ou intentar reducir estes danos ao máximo.

5. Responsabilidade. Sentímonos responsables tanto fronte aos beneficiarios como aosdoadores que apoian o noso labor.

6. Participación. É moi importante contar cosbeneficiarios e facelos partícipes de calquera toma de decisión, así como traballar no desenvolvemento das súas capacidades.

7. Respecto pola cultura e os costumes. Algunhas intervencións humanitarias requiren unha sensibilidade especial cara aos costumes locais. Estes costumes poden variar pero os dereitos humanos son universais.

DÍA DA ASISTENCIA HUMANITARIA: OS NenOS, OS MÁiS VULNERABLES

Durante as crises humanitarias, os nenos son especialmente vulnerables á enfermidade, adesnutrición e a violencia. Ocaos e a inseguridade que se xeran durante as emerxencias poñen en perigo a súaalimentación, os servizos sanitarios e outros servizos sociais que lles afectan directamente.

Por iso, os nosos profesionais humanitarios, ademais de seguir firmemente os 7 principios, traballan sempre cunfoco especial na infancia, para protexer osdereitos dos nenos en todo momento durante as emerxencias.

Se queres, podes colaborar co noso traballo en crises humanitarias no noso fondo de emerxencias. Toda axuda suma!