Os nenos con minusvalidez axudan a construír unha sociedade máis inclusiva e segura para todos

Post de Ana Moilanen, Técnico de Sensibilización e Políticas de Infancia de UNICEF España.

Juan Carlos é un mozo con minusvalidez intelectual causada por un maltrato aos 8 meses de idade. Por nacer nun país como España puido recibir os apoios e axuda abondo como para superar longas tempadas en institucións e familias de acollida e para estar, aos seus 23 anos, gozando dunha vida plena, traballando como axudante de cociña nun centro especializado para persoas con minusvalideces.

No mundo estímase que existen polo menos 93 millóns de nenos e nenas menores de 14 anos con minusvalidez, pero lamentablemente moitos deles non tiveron as mesmas oportunidades que Juan Carlos.

 
Afortunadamente, a atención e as actitudes cara ás persoas con minusvalideces ou simplemente con capacidades diferentes (segundo se mire) cambiaron moito nos últimos anos. Cada vez imos tomando máis conciencia de que persoas como Juan Carlos non son un problema nin un obstáculo, senón que enriquecen a nosa vida e achegan valores moi positivos; fannos actuar de forma distinta, máis amable e atenta con todos os nosos semellantes.

O Estado Mundial da Infancia 2013, ao centrar a atención en nenos e nenas con minusvalidez, aproxímanos a cumprir cunha débeda pendente con eles. Se todos os nenos, polas características inherentes á súa idade e momento de desenvolvemento, son vulnerables ao abuso e a vulneración dos seus dereitos, existen grupos de risco entre os nenos que requiren da nosa especial atención e, entre eles, de forma moi concreta os nenos con minusvalidez.

Hai que facer unesforzo especial para que teñan garantidos os seusdereitos, empezando polos máis básicos: acceso á saúde, educación e protección; pero ademais habemos de incluír unha atención preferente ás familias, titores, profesionais do ámbito educativo e sanitario... en definitiva, todos aqueles que forman parte do día a día dos nenos con minusvalidez.

Quizais Juan Carlos, con máis apoio e acompañamento dende a primeira infancia, en vez de pasar por catro institucións e dúas familias de acollida, tería podido gozar dunha vida máis estable dende os seus primeiros anos de vida. En Españaestímase que o custo engadido para unha familia cun fillo con minusvalidez é duns 32.000 euros ao ano. Unha intervención temperá sempre é un investimento para un futuro de máis calidade e, sen dúbida, a sociedade recupera o devandito investimento de moitas maneiras.
 

INCLUSIÓN e EQUIDADe

Neste informe, a aproximación á minusvalidez é dende a perspectivada inclusión e a equidade. Unha visión que nos axuda á hora de defender os dereitos de todos os nenos en todos os lugares, independentemente da súa condición.

Sen dúbida, logrando a inclusión e equidade en todas as áreas de dereitos para os nenos con minusvalidez, especialmente no referido á participación, estamos a contribuír a unha sociedade máis xusta, enriquecida, solidaria e menos violenta para todos.Os nenos con minusvalidez achegan e enriquecen.

Os nenos confróntannos connosco mesmos, fannos preguntarnos sobre a coherencia entre o que dicimos e o que facemos, tamén na nosa vida persoal: son acordes a nosa accións coa nosa ideoloxía, sentimentos, e co que profesamos e defendemos? A súa vida é un reclamo constante para defender os seus dereitos e incluílos como suxeitos de pleno dereito, como reivindica a Convención sobre os Dereitos do Neno (CDN).

A Juan Carlos, sempre sensible ás necesidades doutras persoas con dificultades pola súa condición, encantaralle saber que estamos a traballar na parte que nos toca e el non pode: construíndo un mundo sen barreiras que permita a todos os nenos participar en equidade en todos os aspectos da vida que os rodea.