DEN2015: 13 medidas contra a pobreza infantil que deben incluír as Resolucións

Dende UNICEF Comité Español, xunto a Save the Children, entendemos que as Resolucións en materia de pobreza infantil que se debatan mañá, tras o Debate sobre o Estado da Nación, deben incluír as seguintes medidas:

1. Incorporar un informe sobre impacto en infancia na memoria da análise de impacto normativo que acompaña a todos os proxectos de lei e regulamentos.

2. Aumentar a transparencia da información relativa ao investimento destinado por cada administración, nos seus diferentes ámbitos de actuación, á promoción, protección e realización dos
dereitos de todos os nenos e todas as nenas.

3. Traballar nun modelo de protección social, incluído as prestacións e outras transferencias sociais, que teña un impacto directo e positivo nos nenos e as nenas en situación de pobreza.

4. Incluír no cálculo da taxa AROPE out
ros indicadores existentes da pobreza multidimensional dos nenos, como por exemplo as condicións da vivenda e o acceso a unha educación e atención á primeira infancia.

5. Aumentar o investimento público en España en políticas de protección social á infancia, que actualmente (1,4%) é netamente inferior á media da UE28 (2,2%) ou UE17 (2,3%).

6. Revisar todo o sistema de rendas mínimas garantidas para que a presenza de nenos nas familias sexa tida debidamente en conta, reforzando a coordinación a nivel estatal e a articulación entre as comunidades autónomas.
 
7. Incrementar o importe e a cobertura da prestación económica por fillo a cargo ou menor acollido da Seguridade Social.

8. Aprobar unha desgravación no IRPF por fillo a cargo reembolsable como subsidio para as familias con menos ingresos que non fan declaración da renda (progresiva e redistributiva).

9. Aplicar un IVE reducido (10%) a produtos de consumo e servizos necesarios para o coidado dos nenos (especialmente primeira infancia).

10. Incrementar as exencións e reducións en prezos públicos de transportes e enerxía tendo en conta os ingresos das familias.

11. Garantir a protección fronte aos desafiuzamentos das familias con nenos (0-18 anos).

12. Garantir que a pobreza non sexa causa para a declaración de desamparo e correspondente separación da familia. A situación económica do núcleo familiar do menor de idade deberá considerarse indicador de risco activando as actuacións da Administración dirixidas a eliminar, reducir e compensar esta situación de risco para evitar a separación da familia. En ningún caso deberá valorarse como indicio de desamparo.

13. Facilitar o acceso ao emprego dos adultos con fillos a cargo, mediante axudas ou desgravacións que melloren a súa empleabilidade, xunto coa
mellora dos servizos de primeira infancia (0-3 anos) e a súa accesibilidade e accesibilidade para as familias con adultos desempregados e con menos recursos.
 
Save the Children e UNICEF Comité Español entendemos que a situación actual da infancia en España precisa dun compromiso político unánime a longo prazo ao abeiro dun Pacto pola Infancia, que inclúa obxectivos medibles e prazos concretos para rematar coa pobreza infantil e garantir a igualdade de oportunidades de todos os nenos e todas as nenas.