DEN2015: 13 mesures contra la pobresa infantil que han de ser incloses en les Resolucions

Des d'UNICEF Comitè Espanyol, juntament amb Save the Children, entenem que les Resolucions en matèria de pobresa infantil que es debatran demà, després del Debat sobre l'Estat de la Nació, han d'incloure les següents mesures:

1. Incorporar un informe sobre impacte en infància en la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu que acompanya a tots els projectes de llei i reglaments.

2. Augmentar la transparència de la informació relativa a la inversió destinada per cada administració, en els seus diferents àmbits d'actuació, a la promoció, protecció i realització dels drets de tots els nens i nenes.

3. Treballar en un model de protecció social, incloses les prestacions i altres transferències socials, que tingui un impacte directe i positiu en els nens i les nenes en situació de pobresa.

4. Incloure en el càlcul de la taxa AROPE altres indicadors existents de la pobresa multidimensional de la infància, com ara les condicions de l'habitatge i l'accés a una educació i atenció a la primera infància.

5. Augmentar la inversió pública a Espanya en polítiques de protecció social a la infància, que actualment (1,4%) és netament inferior a la mitjana de la UE28 (2,2%) o UE17 (2,3%).

6. Revisar tot el sistema de rendes mínimes garantides per a que la presència de nens i nenes a les famílies sigui degudament tinguda en compte, reforçant la coordinació a nivell estatal i l'articulació entre les comunitats autònomes.

7. Incrementar l'import i la cobertura de la prestació econòmica per fill a càrrec o menor acollit de la Seguretat Social..

8. Aprovar una desgravació en l'IRPF per fill a càrrec reemborsable com subsidi per a les famílies amb menys ingressos que no fan declaració de la renda (progressiva i redistributiva).

9. Aplicar un IVA reduït (10%) a productes de consum i serveis necessaris per a la cura dels nens i nenes (especialment primera infància).

10. Incrementar les exempcions i reduccions en preus públics de transports i energia tenint en compte els ingressos de les famílies.

11. Garantir la protecció enfront dels desnonaments de les famílies amb nens i nenes (0-18 anys).

12. Garantir que la pobresa no sigui causa per a la declaració de desemparament i corresponent separació de la família. La situació econòmica del nucli familiar del menor d'edat s'ha de considerar indicador de risc activant les actuacions de l'Administració dirigides a eliminar, reduir i compensar aquesta situació de risc per evitar la separació de la família. En cap cas s'ha de valorar com a indici de desemparament.

13. Facilitar l'accés a la feina dels adults amb fills a càrrec, mitjançant ajudes o desgravacions que millorin la seva ocupabilitat, juntament amb la millora dels serveis de primera infància (0-3 anys) i la seva accessibilitat i assequibilitat per a les famílies amb adults aturats i amb menys recursos.

Save the Children i UNICEF Comitè Espanyol entenem que la situació actual de la infància a Espanya necessita un compromís polític unànime a llarg termini a l'empara d'un Pacte per la Infància, que inclogui objectius mesurables i terminis concrets per acabar amb la pobresa infantil i garantir la igualtat d'oportunitats de tots els nens i totes les nenes.