La lactància materna és clau per a la supervivència infantil

Amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, UNICEF afirma que unes polítiques nacionals sòlides que recolzin aquesta pràctica podrien evitar cada any la mort de prop de 1 milió de nens menors de cinc anys en els països en desenvolupament.

Els indexmundials de lactància materna s'han mantingutrelativament estancadesen el món en desenvolupament, amb un creixement del 32% el 1995al 39% el 2010, tot i les convincents proves que demostren quela lactància materna exclusiva evita malalties com la diarreaila pneumònia,que maten milions de nens cada any.

"Sila lactància materna es promogués amb major eficàciaiesprotegís a les dones de la comercialització agressiva delssuccedanis de la llet materna, veuríem que més nens sobreviueniprosperen amb menors index de malaltia,desnutrició i retard del creixement", va dir el Director Executiu d'UNICEF, Anthony Lake.
En junio, los dirigentes mundiales que se reunieron en Washington DC, como parte del movimiento Compromiso para la supervivencia infantil: Una promesa renovada, se comprometieron a trabajar para poner fin a las muertes infantiles que se pueden evitar. La Semana Mundial de la Lactancia Materna representa una oportunidad para reafirmar el papel fundamental de esta práctica en la reducción de la mortalidad infantil.

Alguns dels obstacles per millorar els index de lactància materna són la comercialitzaciógeneralitzada i sense ètica dels fabricants de succedanisde llet materna,lesdeficients polítiques nacionals queno donen suport els permisos per maternitat, i la manca de comprensió delsriscos de no practicar la lactància materna.

Al juny,elsdirigents mundials que es van reunir a WashingtonDC,com a part del moviment Compromís per a la supervivència infantil: Una promesa renovada, es van comprometre a treballarper posar fi a les morts infantils que es poden evitar. La Setmana Mundial de laLactància Materna representa una oportunitat per reafirmarel paper fonamental d'aquesta pràctica en la reduccióde la mortalitat infantil.

La sèrie sobre nutriciódeThe Lancetel 2008 va publicar que un nen que no replactància materna té 14 vegades més probabilitats de morirdurant els primers sis mesos de vida que un nen alimentatexclusivament amb llet materna. La llet materna compleix amb totes les necessitatsnutricionals del nadó i ofereix una delesmillors pràctiques a favor de lasupervivència infantil,  ja que el costprincipal és la nutrició de les mares.

"La lactància materna ha de ser valorada comun benefici no només per als nadons, les mares i les famílies, sinó també per l'estalvi que implica per alsgoverns a llarg termini", va dir Lake.