III Protocol de la Convenció: els infants ja poden denunciar la violació dels seus drets davant l'ONU

Ja està en vigor el III Protocol Facultatiu de la Convenció sobre els Drets de l'Infant (CDI). 

Això significa que els nens, nenes i adolescents poden presentardenúncies individuals al Comitè de Drets de l'Infant si pateixen una vulneració dels seusdrets i han esgotat les vies legals al seu país d'origen. 

Així es poden detectar les llacunes en els sistemes judicials nacionals en relació amb els menors d'edat i es dóna suport a les instituciones independents de drets humans de la infància. 

Com es presenta una denúncia?

Quan un infant o un adolescent pateix una vulneració d'algun dels seus drets per part de l'Estat potdenunciar-ho a través de duesvies:

  • Procediment de comunicacions: els menors o els seus representants poden dencunciar la violació dels seus drets davant el Comitè dels Drets de l'Infant de les Nacions Unides, si és que no ha quedat resolta en els tribunals nacionals.
  • Procediment d'investigació: aplicable en el cas de violacions de drets del nen greus osistemàtiques. La denúncia pot ser presentada per qualsevol persona o entitat, pública o privada, sempre que l'Estat en qüestió hagi ratificat el III Protocol Facultatiu de la Convenció i hagi acceptat el procediment d'investigació i quan les violacions afectin drets previstos a la CDI o alguns dels seus altres dos Protocols Facultatius ratificats per l'Estat en qüestió.

Això suposa que els infants compten amb un instrument de Dret Internacional, igual que el dels adults, perdenunciar violacions greus comviolència, explotació odiscriminació.

Així mateix existeix un procediment de comunicacions entre estats per mitjà del qual un Govern pot presentar denúncies davant un altre que no compleixi amb les seves obligacions de garantir els drets de la infància.

Quan el Comitè considera que la informació rebuda és fidedigna pot iniciar una investigació; si determina que s'ha comès unaviolació emetrà algunes recomanacions a l'Estat: rehabilitació, reparació, compensació econòmica o garanties que no tornaran a repetir-se els fets, entre d'altres possibles solucions.

El III Protocol a Espanya

Espanya va signar el III Protocol el 28 de febrer del 2012, ratificat el 3 de juny del 2013. Ara ha entrat en vigor al nostre país i a la resta d'Estats que l'han ratificat. 
 
Amb aquest instrument Espanya es compromet aaplicar millor la Convenció sobre els Drets de l'Infant i els seusProtocols Facultatius
 
Els països que formen part de la CDI no estan obligats a ratificar el Protocol, que fins al moment ha estat ratificat pel mínim necessari perquè el tractat sigui d'aplicació en les legislacions nacionals. L'objectiu és aconseguir la plena ratificació. 
 
La CDI era l'únic gran tractat internacional sobre drets humans que no disposava d'un procediment de denúncia. Quan no es protegeixen els drets de manera adequada a nivell nacional, és important comptar amb un sistema a nivell internacional per garantir la protecció jurídica de les víctimes davant la vulneració dels seus drets.