Crise de Sirya: Castela e León apoia aos refuxiados en Xordania

Uns 7.500 nenos e nenassirios refuxiados nocampamento de Zaatari, enXordania, verán cubertas as súas necesidades básicas de acceso a auga potable e saneamentograzas ao apoio da Xunta de Castela e León ao noso traballo neste país.
 
En concreto, forneceraseauga potable á poboación refuxiada e realizarase o mantemento dasinstalacións.
 
Así mesmo, distribuiransekits de auga potable e hixiene epastillas para potabilizar a auga, e colocaranse tanques para o almancenamiento. Finalmente, desenvolveranse accións depromoción da hixiene e o mantemento da auga.
 
Garantir ás familias acceso regular a auga potable pode ser unha tarefa terriblemente difícil en metade do deserto e nun dos países con maior escaseza de auga do mundo.
 
UNICEF lidera a subministración de auga potable, hixiene esaneamento, e a xestión dos residuos en todo o campamento.