La pobreza en España tiene rostro de niño

Por primera vez los niños son el colectivo más pobre en España

A Espanya, gairebé 2,2 milions de nens viuen en pobresa relativa. Per primera vegada en la història d'aquest país, els infants s'han convertit en el col · lectiu més afectat per la crisi econòmica, segons l'informe La infància a Espanya 2012-2013 L'impacte de la crisi en els infants.  

La pobresa infantil,estabilitzada durant anys al voltant del 24% de lapoblació menor d'edat, ha superatel26%,un percentatge que està gairebé cinc punts per sobre de la mitjana nacional. El documentInfància a Espanya 2012-2013destaca que en només dos anys hi ha gairebé 205.000nens mésque viuen en llars amb uns ingressos per sotadel llindar de la pobresa.Entre les dades que recull l'informe, destaca que el nombrede llarsamb nensamb tots els seusmembres adultssense feina ha crescut un 120%entre 2007 i 2010,gairebé dues vegades més que el total de llars.Aquesta dada demostra que l'impacte dela crisi és mésfort en lesfamílies ambinfants, detectant casos d'unempitjorament de les condicions de vida, que potafectar la qualitat de l'alimentació, a laconvivència iles relacions entre paresi fills.Quant a persistència i intensitatde la pobresa, la pobresa crònica ha augmentat enun 53% en tres anys. Una altra dada destacable és que el 2010 el 13,7% delsnens viviaen llars ambun nivell de pobresa alta, sent laxifra més elevadade tots els països de la UnióEuropea dels 15, i només per sota de Romania i Bulgària a l'Europadels 27.

La importÀncia de protegIr la inversió en infÀncia

L'experiència d'UNICEFdemostra que països de diferents regionsdel món que en situacions difícils van fer un esforçper aplicar mesures amb 'rostre humà', protegint els recursos dedicats ales famíliesi els nens, van tenir una sortidamillor i més sostenible a la crisi.Per aquest motiu, es fa imprescindible mirar més enllàdel curt termini, analitzant detingudamentel possible impacte present ifutur de les decisions que es prenguin encada moment. A més de protegirla inversió en la infància, UNICEF advoca per una millora de la qualitat, l'eficiència i la coordinació de les polítiques destinades a la infància.Els costos de noactuar no nomésafecten els nensi lesfamílies més vulnerables de forma immediata, sinóque comprometenel creixement i el benestar de tota la societata mitjà i llargtermini.

una recuperació AMB ROSTRE HUMÀ

Els nens i nenes són els últims responsables de la crisi delsúltims anysi, però, estan patint les conseqüències de forma tano més greu quealtres col · lectius.Però l'impacte de la situació sobre ells està sent gairebé invisible, quansón els que menys capacitat tenen per enfrontar-se a la crisi ia les seves conseqüències.La protecció de la igualtat d'oportunitatsper a la infància és una qüestió d'ètica i justícia, però a més és una aposta estratègica i transformadora, beneficiosa per al desenvolupament sostenible de la societat. Per contra, el cost de noactuar pot tenirconseqüències irreversibles a mitjà illarg termini.

ProPOSTES D'UNICEF EspaNYa
  • Protegir les inversions destinades a la infància
  • Posar els nens i les seves famílies en el nucli de les decisions polítiques.
  • Millorar la coordinació, l'eficàcia i la coherència en la gestióde la salut, l'educació, la protecció de la infància i la lluita contra la pobresa.
  • Elaborar unPla Nacional contra la pobresa infantil, tal com va recomanar el 2010 el Comitè dels Drets del Neni va ser recolliten els programes electorals dels principalspartits en les passades eleccions.

Consulta l' informe.

Més informació sobre l' informe

Consulta les infografíes sobre l' impacte de la crisis en els infants