LA NOSTRA MISSIÓ

 

 

MISSIÓ D’UNICEF ESPAÑA

Aconseguir que els drets de la infància es convertisquen en principis ètics perdurables i en normes de conducta internacionals que siguen considerats part integrant del progrés de la humanitat

 

VISIÓ D’UNICEF ESPAÑA

UNICEF España treballa a fi d’aconseguir canvis reals en la vida dels infants i transformar la societat a través d’una organització dinàmica, unida i eficient, formada per persones compromeses que s’esforcen cada dia com a defensors dels drets de la infància

 

La Convenció sobre els Drets de l’Infant

 

La Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI) és el primer instrument internacional que reconeix els infants com a agents socials i com a titulars actius dels seus propis drets. La tasca d’UNICEF es guia per la CDI, que des que fou aprovada per les Nacions Unides ha sigut ratificada per més de 190 països.

La CDI té 54 articles i es basa en quatre principis fonamentals: la no-discriminació, l’interés superior de l’infant, el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament, i el respecte a l’opinió de l’infant.

 

 

Coneix les cinc prioritats d’UNICEF

A fi de millorar les condicions de vida dels infants i garantir que tots els seus drets es complixen, UNICEF actua en cinc àrees clau que centren la majoria de les estratègies, programes i accions de l’entitat:

Supervivència infantil

Si no es garantix el dret a la supervivència de l’infant, no se’n pot garantir cap altre. Milions d’infants i mares perden la vida cada any per causes que es poden evitar amb accions senzilles i poc costoses. UNICEF treballa per millorar l’accés a servicis i béns bàsics com ara l’atenció prenatal i pediàtrica, la vacunació, l’accés a aigua potable o una alimentació adequada.

Educació

L’educacióés una ferramenta poderosa per a trencar el cercle de la pobresa. UNICEF treballa perquè el dret a l’educació siga una realitat arreu del món. Els nostres programes d’educació advoquen per la reducció de les taxes escolars, per la millora de les infraestructures i per la formació del professorat.

Protecció contra l’abús i l’explotació

Protegir els infants del treball, del matrimoni infantil, de l’explotació sexual i dels conflictes armats és un dels grans reptes que tenim. La protecció és una cadenaque implica les famílies, els educadors, els cossos de seguretat i molts altres agents i institucions. UNICEF treballa per enfortir l’entorn protector que impedix que els infants patisquen abusos i explotació.

El VIH/sida en els infants

El VIH i la sida son una amenaça també per als infants. UNICEF aborda este problema a través de quatre accions clau: la prevenció de la transmissió del VIH de mare a fill i entre els joves, l’ampliació de l’atenció pediàtrica als infants que tenen el virus i protecció i ajuda als orfes i afectats per esta malaltia.

Promoció de polítiques i d’aliances a favor dels infants

UNICEF actua sempre en estreta col·laboració amb altres organitzacions de les Nacions Unides, amb els governs, amb ONG,institucions privades i la societat civil per aconseguir que les polítiques i les accions en benefici de la infància assolisquen el màxim abast i profunditat possible.